FAQs

เกี่ยวกับกฎหมาย
 • ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องรายงาน ?: ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9 อาชีพ)
  1. ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาการลงทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน เช่น บ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม (นิติบุคคล)
  2. ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ (นิติบุคคล)
  3. ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (นิติบุคคล)
  4. นายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (นิติบุคคล)
  5. ค้าของเก่าและขายทอดตลาด (นิติบุคคล)
  6. สินเชื่อส่วนบุคคล
  7. บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
  8. บัตรเครดิต
  9. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์คืออะไร ?: การรายงานธุรกรรมโดยการส่งข้อมูลผ่านระบบบริการ Gateway โดยมีเครือข่าย internet สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับมาพัฒนา
 • ถ้าไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีบทลงโทษอย่างไร ?: ถูกปรับและมีความผิดทางกฎหมาย ปปง.
 • กฎหมายมีผลเริ่มบังคับใช้เมื่อไร ?: วันที่ 26 สิงหาคม 2554
 • กำหนดระยะเวลาในการส่งรายงาน ?: ธุรกรรมเงินสด 30 วัน, เหตุอันควรสงสัยภายใน 7 วัน

การรายงานธุรกรรม
 • ในการรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต้องใช้อะไรบ้าง ?: CA TOKEN ที่ถูกต้อง+เป็นสมาชิกระบบ ERS
 • สามารถบันทึกรายงานธุรกรรมเก็บไว้ก่อนส่งรายงานได้หรือไม่ ?: ได้แต่ไม่ใช่ข้อมูลรายละเอียดธุรกรรม
 • ค้นหารายงานธุรกรรมที่ส่งไปแล้วทำอย่างไร ?: ในหน้าเมนูหลักของผู้ใช้งาน >> เลือกค้นหารายงานธุรกรรม >> บันทึกเพื่อจัดเก็บไว้ค้นหาเองจาก อีเมลล์ที่ได้รับจาก สำนักงาน ปปง.
 • กรณีต้องการแก้ไขรายงานที่บันทึกไว้ทำอย่างไร ?: ในหน้าค้นหารายงานธุรกรรม >> เลือกรายงานธุรกรรรมที่ต้องการแก้ไข >> คลิกเลือกรายงานดังกล่าว >> กดปุ่ม "แก้ไขรายงาน"
 • กรณีต้องการเรียกรายงานที่ส่งสำนักงานปปง.ไปแล้วกลับมาแก้ไข ?: ในหน้าค้นหารายงานธุรกรรม >> เลือกรายงานธุรกรรมที่ต้องการส่งใหม่ >> คลิกเลือก "ส่งรายงานใหม่"
 • กรณีต้องการตรวจสอบสถานะการส่งรายงานทำได้อย่างไร ?: สามารถตวจสอบได้ในหน้าค้นหารายงานธุรกรรม ตรงช่อง "สถานะ"

การสมัครสมาชิกระบบรายงานธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (ERSThailand)

ใบรับรองอิเล็คทรอนิคส์ CA Token
 • อัตราค่าบริการ ?: คลิกเพื่อดูรายละเอีย
 • การต่ออายุใบรับรองอิเล็คทรอนิคส์ ?:สามารถต่ออายุการใช้งานได้ผ่านทาง www.ersthailand.com
 • เอกสารประกอบการสมัคร ?:
  บุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้ว
  นิติบุคคล
  1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 180 วัน)
  2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ภ.พ.20)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  4. กรณีมอบอำนาจให้ติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  5. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติให้แนบใบสำคัญบุคคลต่างด้าวหรือใบอนุญาตการทำงานหรือหนังสือเดินทาง
  6. ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้ว
 • ประโยชน์ของใบรับรองอิเล็คทรอนิคส์ CA Token ?:
  1. การระบุตัวบุคคล (Authentication) เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งหรือผู้สร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  2. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) เพื่ออนุญาตให้เฉพาะบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  3. การรักษาความลับ (Confidentiality) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ อ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
  4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Integrity) เพื่อป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำลาย หรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. การป้องกันการปฏิเสธความรับผิด (Non - repudiation) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ส่งข้อมูลหรือ ผู้รับข้อมูล ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งหรือไม่ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ทำ CA Token สูญหาย ทำอย่างไร ?: แจ้งทางเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 0 2348 8700 (เวลา 09.00 - 16.00 น.วันและเวลาราชการ) และส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์่ support@thaigateway.co.th  

การใช้งาน CA Token
 • ลืม Serial/password ของ CA Token ทำอย่างไร ?: แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ที่หมายเลข 0 2348 8700 (เวลา 09.00 - 16.00 น..วันและเวลาราชการ) และส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์่ support@thaigateway.co.th  
 • โปรแกรมที่ต้องทำการดาวน์โหลดก่อนใช้งาน CA Token ?: Java, Safesign, Acrobat Reader

การใช้งานระบบรายงานอิเล็คทรอนิคส์ ERSThailand
 • Username คือ ?: อีเมลที่ผู้เข้าใช้งานระบบได้กรอกไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก
 • กรณีลืม Password, แก้ไขข้อมูลร้านค้า ?: แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ที่หมายเลข 0 2348 8700 (เวลา 09.00 - 16.00 น..วันและเวลาราชการ) และส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์่ support@thaigateway.co.th  
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง Username/Password ?: ในเมนูหน้าหลักของผู้ใช้งาน คลิ๊กที่ไอคอนด้านมุมบนขวามือ เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

Copyright 2011 ersthailand, All rights reserved